Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây.