Kết quả giao dịch cổ phiếu ASG của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Kết quả giao dịch cổ phiếu ASG của người nội bộ.