Không triển khai thực hiện một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết của HĐQT về việc không triển khai thực hiện một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.