Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 và 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 và 2023.