Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu.