Nghị quyết về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.