Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan.