Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.