Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn và đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG

Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn và đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.