Quyết định phê duyệt chủ trương vay vốn từ các Công ty con

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định phê duyệt chủ trương vay vốn từ các Công ty con.