Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên.