Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.