Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông chương trình họp và tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

 

  • Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vui lòng xem tại đây.
  • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vui lòng xem tại đây.