Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông chương trình họp và tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

  • Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây