Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông chương trình họp và tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

  • Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đây