Thay đổi người được uỷ quyền CBTT

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin.