Thay đổi nhân sự trong HĐQT và BKS

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin thay đổi nhân sự trong HĐQT và BKS.