Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.