Thông báo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Anh Tùng

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Anh Tùng.