Thông báo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người liên quan với người nội bộ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người liên quan với người nội bộ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không.