Thông báo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Nhường

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Nhường.