Thông báo thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG thông báo thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.