Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.