Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.