Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.