Thông báo về việc đăng ký giao dịch trái phiếu ASG12201 trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và ngày giao dịch đầu tiên

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Thông báo về việc đăng ký giao dịch trái phiếu ASG12201 trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và ngày giao dịch đầu tiên.