Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết.