Thông tin bổ sung tại Phụ lục 01 của Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 và Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bổ sung thông tin tại Phụ lục 01 của Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 và Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.