Thông tin bổ sung tại Phụ lục 04 của Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bổ sung thông tin tại Phụ lục 04 của Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2023.