Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán.