ASG dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã CK: CIA) lên 51% không thông qua chào mua công khai

ASG dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã CK: CIA) lên 51% không thông qua chào mua công khai

      Thực hiện triển khai Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT/ASG ngày 16/01/2018 và Quyết định số 17/2018/QĐ-HĐQT/ASG ngày 27/04/2018 về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS – Mã CK: CIA; niêm yết trên HNX), ngày 02/5/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay đã gửi Công văn số 39/2018/ASG đề nghị CIAS chấp thuận cho ASG nhận chuyển nhượng cổ phiếu CIA để nâng tỷ lệ sở hữu tại CIAS lên 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

– Số lượng cổ phiếu CIA do ASG đang nắm giữ là 2.438.326 cổ phiếu (trong đó, lượng cổ phiếu nắm giữ gián tiếp thông qua Công ty con ASGS là 276.000 cổ phiếu), tương ứng với tỷ lệ 25,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
– Số lượng cổ phiếu CIA dự kiến nhận chuyển nhượng là 2.457.674 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 25,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
– Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau hoàn tất chuyển nhượng là 51% tổng số cổ phiếu CIA đang lưu hành.

Được biết, ngày 08/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty CIAS đã ra Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT/CIAS về việc phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đề nghị của ASG. Thời điểm chốt danh sách cổ đông Công ty CIAS để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 28/5/2018.