ASG quyết định đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần chi phối tại CIAS

ASG quyết định đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần chi phối tại CIAS

     Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 345 tỷ đồng, ngày 16 tháng 01 năm 2018 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết, phê duyệt chủ trương đầu tư 150 tỷ đồng nhằm nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần dịch vụ Sân bay quốc tế Cam Ranh (CIAS) lên 51% trong quý I năm 2018 với số lượng cổ phần dự kiến mua là 2.128.000 cổ phần (tương ứng 26,6% vốn điều lệ CIAS). Mục đích đầu tư là tăng tỷ lệ sở hữu tại CIAS từ 24,4% lên 51%, đồng thời chuyển từ công ty liên kết thành công ty con của ASG.

 

     Tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị đã giao Tổng giám đốc Công ty tìm kiếm, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện phương án đầu tư mua cổ phần của CIAS theo nội dung đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật hiện hành; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất.