ASG Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

ASG Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

     Ngày 05/3/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018. Tham dự đại hội có các cổ đông đại diện cho 93,79% cổ phần có quyền biểu quyết.

 

 

     ĐHĐCĐ thường niên ASG 2018 ngoài việc thông qua các báo cáo theo quy định, như Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, … một số nội dung quan trọng đặc biệt khác cũng đã được thông qua trong Đại hội lần này: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trung hạn tăng trưởng với tỷ lệ trên 20%/năm, trong đó năm 2018 tăng trưởng trên 30% so với năm 2017; Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Hose) trong quý 2/2018; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018 – 2023).

     Về cơ cấu dịch vụ và quy mô hoạt động: ASG tiếp tục mở rộng quy mô, đẩy mạnh việc hoạt động tại các Cảng Hàng không, các Khu công nghiệp lớn và nâng tỷ lệ sở hữu tại một số đơn vị liên kết hoạt động trong lĩnh vực phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất hàng không; trong đó, kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) lên 51% để chuyển CIAS từ công ty liên kết trở thành công ty con đang trong thời gian chờ Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào mua công khai.

     Về nhân sự, ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã nhất trí thông qua kết quả bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, 2018-2023 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

 

     Tại Đại hội, Lãnh đạo ASG cũng đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trung, dài hạn; kế hoạch cổ tức các năm tiếp theo; phương án phát hành cổ phiếu; kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, … Thông qua phần trả lời, Lãnh đạo ASG đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các cổ đông, đồng thời chia sẻ kỳ vọng vào những kết quả khả quan trong năm 2018.

     Sau hơn nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã kết thúc và thành công tốt đẹp, các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%./.