ASG tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

ASG tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Sáng ngày 22/06/2022, tại Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (ASG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu

Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho hơn 58,9  triệu cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 77,93%) của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

 

Đại hội biểu quyết

 

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, ASG đã đạt được một số kết quả khả quan, tập trung củng cố phát triển thị trường, tổ chức bộ máy, đầu tư tài chính và phát triển thêm các dự án trọng điểm, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của Công ty trong một năm khó khăn chung đối với nền kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Kết thúc năm 2021, doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt gần 754 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 59,4 tỷ đồng, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu gia tăng đáng kể so với năm 2020 với kết quả lần lượt là 2.140 tỷ đồng và 1.380 tỷ đồng.

 

Về kế hoạch năm 2022, Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nỗ lực cao nhất hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới sau đại dịch Covid-19, đặt mục tiêu tăng trưởng đột biến (3,4 lần) so với năm 2021. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của năm 2022 như sau:

 

Cũng trong năm 2022, ASG sẽ tiếp tục đảm bảo nguồn vốn để đầu tư vào các dự án phát triển và các công ty con. Tháng 05 vừa qua, ASG đã phát hành thành công gói trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS Việt Nam) và các đối tác của KIS Việt Nam. Đồng thời, Ban lãnh đạo ASG khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng cơ chế quản trị Công ty con trên 4 lĩnh vực: Chiến lược, tài chính, đầu tư và nhân sự; nâng cao năng lực quản trị Công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ tốt nhất để đảm bảo khai thác nguồn lực hiệu quả, gia tăng chất lượng, hiệu suất lao động toàn Tập đoàn; hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài và các rủi ro phát sinh, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh mang bản sắc riêng của ASG.

Trong phần thảo luận và trả lời các câu hỏi của Cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty đã chia sẻ thẳng thắn, cởi mở về các số liệu chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh, các động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn và các dự án trọng điểm của Công ty với các cổ đông. Đây sẽ là nền tảng để ASG sẵn sàng bứt phá, vươn xa hơn trong tương lai.

 

Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chúc mừng bà

Nguyễn Thị Lê Hằng trên cương vị mới

Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lê Hằng là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế ông Phạm Xuân Phương từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Thành viên Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát Tập đoàn ASG

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của ASG đã thành công tốt đẹp, các nội dung đều được Đại hội thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của các cổ đông đối với kế hoạch kinh doanh năm 2022 và năng lực quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG