Công bố thông tin về việc triển khai thực hiện
phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ

      Ngày 14/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-HĐQT/ASG về việc thực hiện triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

– Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 3.450.000 cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng 10% số lượng cổ phần đang lưu hành của ASG.

– Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty dự kiến sử dụng để bổ sung vốn tự có tham gia vào thực hiện đầu tư các dự án, đầu tư góp vốn, đầu tư tài sản cố định và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán: Không quá 20 nhà đầu tư.

– Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Có năng lực tài chính đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định; Không xung đột về lợi ích với Công ty và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty; Có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành, giúp Công ty ngày càng phát triển bền vững; Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

 

      Ngày 16/05/2018 ASG đã nộp hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với thời gian dự kiến thực hiện chào bán trong Quý II năm 2018, sau khi được UBCKNN chấp thuận và hoàn thành trước ngày 31/07/2018.