Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.