Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất được kiểm toán năm 2018.