Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.