Báo cáo về việc giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2018.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2018.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây