Báo cáo về việc giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét năm 2018 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2017.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét năm 2018 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2017.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây