Báo cáo về việc giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2018.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2018.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây