Báo cáo về việc giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2019.