Báo cáo về việc giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.