Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.