Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.