Công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Ngày công bố: 03/06/2021.