Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020