Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020.