Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.