Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây