Công bố thông tin giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ.